ادامۀ اعتراض به نتایج انتخابات و موقعیت حساس رفسنجانی
رادیو فرانسه / مرتضی قیومی
14-Jun-2009

در عوض، جمعیت حاضر، صریحاً از رفسنجانی اسم برد و در شعارهایش خواستار کناره گیری او از مجمع تشخیص مصلحت شد. جمعیت از جمله شعار می داد: "هاشمی، حیا کن، مصلحتو رها کن".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark