شیوه های تازۀ ارعاب در جمهوری اسلامی
فرانسه
16-Jun-2009

"گروه ضربت ابتدا به دوصف منظم تقسیم شد. یک دسته زانو زده و دستۀ دیگر ایستاده در پشت سر آنها، همراه با ضربه زدن روی سپرهای خود، فریاد می کشیدند: «حیدر، حیدر»... سپس گروه متفرق شد و شروع به شکستن شیشه های اتوموبیل ها کرد... یک نفر که ظاهراً فرماندۀ گروه بوده، دستور می داد «ماشین های مدل بالا را بزنید»... چند نفر دیگر هم به سراغ اتاقک نگهبانی ورودی مجتمع رفتند و شیشه های آن را شکستند".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark