صدای اقتدار ملت
بی بی سی / نیلوفر بیضایی
17-Jun-2009

گفته شد که هر چه شرکت گسترده تر شود، امکان تقلب کمتر خواهد شد و در چنین فضای تهییج آمیزی، کمتر کسی جرات کرد در این ادعا شک کند. اگر هم کسی اشاره ای کرد، به سرعت "دشمن" و "خواهان نابودی ایران" و "دور افتاده از واقعیتها" خوانده شد و بدین ترتیب همان تک صداها نیز در نطفه خفه شد. نتیجه اینکه گسترده ترین طیف های جامعه ی ایران یعنی 85 درصد پس از سی سال تجربه ی زندگی در زیر سایه ی پدرخوانده ها در انتخاباتی شرکت کردند که نتیجه اش آشکارترین تقلب انتخاباتی این سی سال شد. یعنی آنچه اتفاق افتاد صد و هشتاد درجه با آنچه از سوی سازماندهندگان فکری این شرکت گسترده ادعا شد، متضاد بود!

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark