3 اشتباه بزرگ ستاد کودتای 22 خرداد
Peyknet
19-Jun-2009

جنبشی که اکنون در کشور جریان دارد، تقریبا می توان گفت
جنبشی است خود جوش و اعتراضی که مجموع سرخوردگی ها، تحقیرها،
حق کشی ها و بی عدالتی های دو دهه اخیر را نمایندگی می کند و
تحقیر و دهن کجی آخر، یعنی کودتای انتخاباتی آخرین جرقه به
انبار باروت آن بود. این جنبش، نه میداند جلائی پور کیست و نه
میداند تاج زاده چه می گوید

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark