کودتاچی ها در تله ای افتاده اند که برای انتخابات گذاشته بودند
Peyknet
24-Jun-2009

لطمه ای که با این کودتا در حساس ترین شرایط جهانی و خطراتی که متوجه ایران است، به اعتبار اجتماعی و مردمی سپاه وارد آمد، جبران ناشدنی است. دست آنهائی که در تدارک حمله به ایران اند، پشت این کودتا و ضربه به اعتبار مردمی سپاه و رسوائی بسیج 20
میلیونی و جنگ های متقارن نبود و نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چه کسانی باید باتهام خیانت به کشور باید محاکمه شوند، جز آنها که طراح و مجری بودند و هنوز در صدا و سیما و روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس از فاجعه دفاع می کنند؟

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark