آقای منتصب ! شما نماد تزویر هستید نه تغییر
Despereaux
07-Jul-2009

گفتید “انتخابات ایران حادثه ای عظیم بود که همه مسائل داخلی و خارجی ایران را به طور گسترده تحت تاثیر خود قرار داد.”گفتید “‌ویژگی های ارزشمند این انتخابات در معرض دید ملت های جهان قرار گرفت.”آیا نمی دانید آنچه باعث حادثه ی عظیم انتخابات شد ، همان حضور خس و خاشاک  و برخورد وحشیانه ی حکومت با آن بود ؟آیا نمی بینید آنچه در معرض دید ملت های جهان قرار گرفت ، ویژگیهای شرمبار سرکوب وحشیانه ی مردم بی دفاع بود ؟گفتید “ملت ما می داند و دنیا نیز بداند که ساختار انتخابات ما مستحکم، منظم و دقیق است. “گفتید “هیأت های اجرایی از معتمدان مردم و بیشتر از فرهنگیان و معتمدان محلات هستند. “گفتید “ناظران انتخابات نیز از مردم، فرهنگیان، کارکنان و معتمدان محل هستند که برخی تا 50 سال در یک محل مورد رجوع و اعتماد مردم بوده اند. “آقای منتصب !تکرار و استفاده ی ابزاری از کلمه ی “فرهنگیان” چه معنایی دارد ؟آیا منظور از معتمدان ، افراد... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark