شرکت نوآم چامسکی و خوزه کازونوا در اعتصاب غذای نیویورک
Iran Emrooz
18-Jul-2009

نوآم چامسکی طی متن کوتاهی به اکبر گنجی از اعتصاب غذای نیویورک حمایت به عمل آورد و از ‏حضور خود در این برنامه خبر داد:‏
‏" اکبر. خبر مشارکت شما در اعتصاب غذا در حمایت از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی مرا بسیار ‏خشنود کرده و تحت تأثیر قرار داد. این هدف، بسیار ارزشمند است. امیدوارم که قادر به پیوستن به شما ‏در مقابل سازمان ملل باشم".‏
نوآم چامسکی

Akbar. I am pleased and impressed to learn about the hunger strike in which you ‎are participating to support human rights and release of political prisoners in Iran. ‎It is a very worthy cause. I hope to be able to join you at the United Nations. ‎
Noam Chomsky

از سوی دیگر، خوزه کوزنوا،جامعه شناس بزرگ اسپانیایی،ضمن حمایت از اعتصاب غذا، از حضور ‏خود در آن خبر داد. کوزنوا، استاد دانشگاه جرج تاون و رئیس "مرکز برکلی برای دین، صلح و مسائل ‏جهانی" در همان دانشگاه است . او یکی از بزرگترین جامعه شناسان
دین در دوران معاصر است. او در ‏نامه ی خود نوشته ا... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark