خاتمی: می توانیم نظر مردم را با رفراندوم بپرسیم
بی بی سی
19-Jul-2009

"توصیه های آقای هاشمی حداقل هایی است که می تواند فضای عمومی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند و من در اینجا نکته ای را اضافه می کنم و به صراحت می گویم راه برون رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark