انتظاراتی باید از مردم داشت که توان انجام آنرا دارند
وبلاگ مسعود بهنود
20-Jul-2009

 داستان دیو و فرشته نیست

از رمانتیزه شدن این ماجرا میترسم!

>>>
recommended by Golbaang

Share/Save/Bookmark