سخنان جنجالی پزشکیان در دفاع از حقوق مردم
Aftab News
24-Jul-2009

«در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم راحت به هر کسی دل‌مان بخواهد تهمت
می‌زنیم و افتراء می‌بندیم بدون آن که به دادگاه رفته باشیم. بعد آبروی
افراد را می‌ریزیم و عنوان می‌کنیم همه چیز را باید درست و قانونی
ببینیم».

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark