رهبري و رييس جمهور
Irna / محمد جعفر بهداد
24-Jul-2009 (one comment)

بررسي ادبيات ، حجم و منابع انتقادي عليه تصميم رييس جمهور براي انتصاب
جديدش نشان مي دهد که اين شبکه و جريان گسترده فشار به احمدي نژاد ، داراي
" پشت صحنه " است .
صحنه گردان اين پروژه هر فرد يا افرادي هستند اما آنها مي دانستند
به علت وجود برخي ذهنيت ها و حساسيت هاي قبلي نسبت به شخصيت و مواضع فرد
مورد انتقاد ،قطعا موفق خواهند شد ياران شاخص و حاميان ميداني رييس جمهور
را نيز به نفع اهداف خود " به خط " کنند و خيلي زود موج وسيعي را عليه
رييس جمهور مکتبي به راه بيندازند . صحنه گردان اين جريان به ويژه با توهم
پراکني نسبت به " رابطه رهبري - رييس جمهور " تلاش کرد نوعي مشروعيت به
حرکت خود بدهد و دست عناصر بي خبر از پشت صحنه را نيز براي توجيه فريادها
و اعتراض هاي شان عليه رييس جمهور پر کند . به همين علت عده اي از خودي ها
ي ساده دل گويا با پذيرش وجود اختلاف و فاصله بين رهبر انقلاب و رييس
جمهو... >>>

Ostaad

Finger pointing among "khodihaa"...

by Ostaad on

Seems like kafgeer beh tah-e deeg khordeh...


Share/Save/Bookmark