تجمعات و تظاهرات در شهرستانهای ایران
رادیو فرانسه
31-Jul-2009

گزارش شده است که شهرهای مشهد، رشت، اهواز، اصفهان و شیراز شاهد راهپیمایی های شماری از مردم بودند که برای ادای مراسم در نقاط  تعین شده حضور یافتند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark