.مرتضوی: منافقین به صورت سازمان یافته در حوادث اخیر نقش داشته اند
بی بی سی
04-Aug-2009

محمد کرمی راد گفت که نمایندگان به سعید مرتضوی گفتند که مردم خواهان برخورد با "سردمداران اصلی این اغتشاشات " هستند و از نمایندگان شان می پرسند که چرا کسانی چون میر حسین موسوی و حامیان اصلی او که به گفته این نمایندگان " فرماندهی التهابات" را برعهده داشتند، دستگیر نمی شوند .

در پاسخ این پرسش آقای مرتضوی به این نمایندگان گفت که آنها نیز درخواست خود را مانند سایر نمایندگانی که خواهان محاکمه و برخورد با آقای موسوی هستند، تهیه و تقدیم دستگاه قضایی کنند .

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark