مسئله تجاوز و شکنجه زندانیان در ایران بی پاسخ مانده است
بی بی سی
11-Aug-2009

ستاره، یکی از زندانیان سیاسی، به یکی از هم سلولی هایش که می گوید مورد تجاوز قرار گرفته اشاره می کند و می گوید "این خانم بعد از دستگیری مورد تجاوز قرار گرفت و زمانی که متوجه شدند حامله شده او را به سلول انفرادی بردند تا زمانیکه بچه اش متولد شد. بچه را بلافاصله از این خانم گرفتند و او را به شدت تحت فشار قرار دادند که به هیچ عنوان اجازه ندارد بگوید مورد تجاوز قرار گرفته است."محمود خلیلی از زندانیان دهه ۶۰ در این خصوص می گوید "در ابتدای دهه ۶۰ این حالت به صورت عریان وجود نداشت اگر هم اتفاق می افتاد برای آن کسانی بود که اعدام می شدند. ولی بعد از دهه ۶۰ این روند به وجود آمد. برخی از کسانی که در طول سالهای اخیر از ایران خارج شده اند، مطرح می کنند که وقتی می خواستند به زندانیان مرد تجاوز کنند می گفتند امشب می خواهید عروس شوید."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark