درخواست از مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبر ایران
رادیو فردا
13-Aug-2009

«مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی را که از وظايف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده و از حضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظيفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آوريد.»

 اصل ۱۱۱ قانون اساسی ايران می گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد» و تشخيص اين امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. 

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark