اهداف و راهکار های جنبش ملی ایرانیان
Jebhe Melli Iran-Abroad / JMI-Abroad
18-Aug-2009 (2 comments)

از آنجائی که هدفگذاری، مهمترین جنبه یک جنبش است و هدفگذاری اشتباه جنبش را به بیراهه میبرد و میتواند منجر به شکست آن گردد، امروز پس از بیش از دو ماه از آغاز این مبارزه بزرگ، بررسی دقیقتر اهداف جنبش ضروری به نظر میرسد. پس از کودتا خواست جنبش در شعار "رای من کو؟" و "ابطال انتخابات" خلاصه شد. اما کوشش برای ابطال انتخابات زمانی که حاکمین جمهوری اسلامی حتی به رای میلیونها نفر که در حرکت های اعتراضی شرکت میکنند وقعی نمیگذارد و به سیاست مشت آهنین و زور گوئی خود ادامه میدهد، نمیتواند برای همیشه ادامه یابد. شرائط یاد شده، مبارزه امروز را با شتاب روزافزون به سوی یک جنبش بزرگ ملی برای آزادی و دمکراسی سوق میدهد.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
capt_ayhab

JMI - Mr. Kazemzadeh

by capt_ayhab on

Please guys a bit of dignity might help your cause. Why don't you people start working on boycotting NEXT election to have a head start in demonstrating how irrelevant you are, instead of trying to tell those people in Iran as to what to do with THEIR movement.

I am certain Dr. Mosadegh is turning in his grave the way you guys spoil his legacy so shamelessly.

Have a wonderful life.............. >:|

-YT 


Ostaad

Pity Dr. Mossadegh whose legacy is...

by Ostaad on

being dragged in the mud by a group which is utterly incompetent and politically irrelevant.

JMI desperately needs a leadership that at the minimum can read the political tea leaves, not this bunch whose biggest political "achievement" was to boycott the election in Iran.

Rouhash shaad.