نه آدرس غلط، نه تعيين چارچوب، نه نگاه به واپس
Gooya news / Fereydoun Ahmadi فريدون احمدی
27-Aug-2009

اين حرکت يک جنبش اجتماعی است نه جنبش بلاواسطه سياسی. بدين سبب در شرايط کنونی هر کوششی برای تعريف و محصور کردن آن در قالب و چارجوب يک ساختار سياسی، چه در سمت پيش تازاندن آن، چه در سمت به واپس کشاندنش، چه در چارچوب ساختار و قانون اساسی کنونی، چه در قالب يک نظام سياسی جانشين، خودغرضانه، غيرواقعی و تفرقه افکنانه است

>>>
recommended by Kaveh Parsa

Share/Save/Bookmark