خود کشی جوانی 23 ساله در اصفهان پس از آزادی از زندان
Via YouTube
28-Aug-2009 (2 comments)

این جریان پسری است که توی تظاهرات بعد از انتخابات می گیرنش. بعد از شکنجه و تجاوز بهش تو زندان و وثیقه ای که پدرش برای آزادی می ذاره که بیاد بیرون از طرف اطلاعات دوباره میان دنبالش که ببرنش ولی پسره فرار می کنه و می ره بالای پل عابر پیاده در خیابان کشاورز اصفهان و خودشو پرت می کنه پایین و مغزش می پاشه بیرون. تو این فیلم هم مردی که می بینید خونیه پدر این پسر هست.
4 شهریور

 This information is taken from Facebook and cannot be verified. This video may not be suitable for minors.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
yolanda

It is sooooo sad!!!!

by yolanda on

It is sooooo sad!!!!


Azarin Sadegh

Fathers and sons...

by Azarin Sadegh on

No 23 years old should end his life like this...No father should see his son dying like this. This is just terrible, heartbreaking...outrageous.