هزاران کودک بی شناسنامه به تکدی گری مشغولند
rfi - radiofranceInternationale / بیژن برهمندی
01-Oct-2009

سازمان های حمایت از کودک معتقدند که بسیاری از کودکان متکدی در شهر های
بزرگ کشور فاقد شناسنامه هستند و بهمین دلیل خانواده ها موجودیت و نیز
مسئولیت آنها را نمی پذیرند. همچنین گفته می شود ابهام درهویت این کودکان
باعث می شود که در مواردی منافع مادی ناشی از تکدی گری نصیب آنها نمی شود.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark