شصتمین سال
Jebhe Melli Iran via INF-Abroad / Jebhe Melli Iran
03-Nov-2009 (2 comments)

شصت سا ل قبل زمانیکه ملت ایران در چنگا ل استعمار خارجی واستبداد داخلی دست و پا میزد ومحمدرضا شاه با برپاکردن مجلس موسسان قلابی وافزودن به اختیارات خود آشکارا قدم درجاده دیکتاتوری وپایما ل کردن حقوق ملت نهاده بود، دکترمصدق رهبر نهضت ملی ایران برای استقلال وآزادی واستیفای حقوق وآزادیهای ملت ایران قیام کرد. مصدق ونوزده نفرهمراهان اوپس از چهار روز تحصن بی نتیجه درکاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند سرانجام درروز اول آبان ما ه 1328 درمنزل دکترمصدق تجمع پیداکرده و تا سیس سازمان جبهه ملی ایران رااعلام داشتند دراثرمقاومت و ادامه مبارزات دکترمصدق وجبهه ملی انتخابا ت تهران باطل اعلام شد

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

sepaas Dariush jaan

by Masoud Kazemzadeh on

Dariush jaan,

 

Thank YOU for your kind and generous comments.

 

Best,

Masoud

 


Darius Kadivar

Thank You Massoud Jaan

by Darius Kadivar on

For the Reminder.

Warm Regards,

DK