تعارف نکنید بزنیداینها را!
roozonline
05-Nov-2009

با بهاره هدایت دبیرکمیسیون دفتر تحکیم وحدت درمورد دستگیری های اخیر دانشجویی و همچنین راهپیمایی دانشجویان به مناسبت 13 آبان مصاحبه کرده ایم. او می گوید: "با گوش خودم شنیدم یکی از فرماندهان میدان وقتی گاردی ها حمله و با باتوم فقط تهدید می کردند، می گفت تعارف نکنید بزنیداینها را!"

خانم هدایت که از فعالین سرشناس دانشجویی است در مورد آغاز تظاهرات دیروز می گوید: "ساعت ۱۰ صبح جمعیتی حدود ۵ هزار نفر از درخیابان قدس دانشگاه تهران در حال تظاهرات بودند که جلوی آنها را می گیرند و جلوی درصف می کشند به نحوی که دانشجویان نمی توانند خارج شوند. این جمعیت به داخل دانشگاه برگشت و به سمت سردر دانشگاه تهران رفت حدود ده متری هم از در دانشگاه خارج شدند و تا چند ساعت همان جا شعار می دادند.

>>>
recommended by Monda

Share/Save/Bookmark