مادران پارک لاله
Radio France International / Foad Roustaei
15-Dec-2009

فیلیپ لبرو (Philippe Labro)، نویسنده وروزنامه نگار پرآوازۀ فرانسوی در شمارۀ روز دوشنبۀ رونامۀ فیگارو مقاله ای مفصل را زیر عنوان "مادران پارک لاله" به مادرانی عزاداری اختصاص داده است که در روزهای شنبۀ هرهفته به عنوان اعتراض به بی خبری از فرزندان دستگیرشدۀ خود دروقایع پس ازانتخابات دراین پارک زیرعنوان "مادران عزادار" درتهران جمع می شوند.

نویسندۀ فرانسوی دربخشی ازاین مقاله پس از اشاره به دستگیری شماری از مادران در روز شنبۀ گذشته از سوی نیروهای دولتی و آزادی آنان پس از مدتی بازداشت می نویسد تا این دستگیری ها، مقامات جمهوری اسلامی ایران جرأت نکرده بودند تابو شکنی کرده و از یکی ازمظاهر مقدس جوامع و تمدن های مختلف یعنی "مادر" هتک حرمت کنند چرا که در ایران نیز چون هر جای دیگری "مادر" موجودی مقدس است که مورد بی حرمتی قرار نمی گیرد. فیلیپ لبرو می نویسد رژیم احمدی نژاد این "حرمت شکنی" را نادیده گرفت و به آن ... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark