ابهام زدايی از چند مفهوم کليدی مبارزه بی‌خشونت
گویا / رامین احمدی
07-Jan-2010

مذاکره، مدارا، صلح، سازش و همزيستی مسالمت آميز همه در مراحلی از تاريخ جوامع می توانند نقشی مثبت بازی کنند اما اين ها هيچ کدام معادل «مبارزه بی خشونت» نيستند. زنان و مردانی که شجاعانه به خيابان آمده اند و زندگی خود را بر سر اين کار گذاشته اند در حال مبارزه با اين نظام سياسی هستند و نه مذاکره، و يا همزيستی مسالمت آميز و صلح. و هدف تغيير نظامی ست که حقوق آن ها را به رسميت نمی شناسد.

«مصلحت انديشی» فعالانی چون آقای سحابی، اگر چه از سر خير خواهی، برای جنبش انقلابی امروز ايران و نيز استراتژی «مقابله با کودتا»، در حکم سمی مهلک است. برای پيروزی در مبارزه بی خشونت لازم است ديکتاتور را هدف گرفت. از اين رو اين «مصلحت» که پای آقای خامنه ای را به ميان نکشيم، ‌نتيجه ای جز به بيراهه کشاندن و شکست جنبش نيست.

 مردم به درستی دريافته اند شعار عليه خامنه ای، درست مانند شعار مرگ بر شاه در انقلاب ۵۷، شعاری محو... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark