امام حسین تیر آخرتان بود
iranliberal.com / رامین كامران
10-Jan-2010

در آنجا حكومت اتوریتر آریامهری به یك ایدئولوژی نااستوار و سر هم بندی شده تكیه داشت كه با ملاط مضامین جنگ سردی و ناسیونالیسم آریامهری به هم چسبیده بود. در مورد حاضر شاهد آخرین نفسهای ایدئولوژی پرقدرت و متکی بر تقدس حكومت توتالیتری هستیم كه خمینی سی سال پیش برایمان سوقات آورد. قرار بود دوام ابد مدت دولت اسلامی با تقدس تضمین شود ولی این هم مثل هر ابزاری كه به كار توجیه استبداد گرفته شود، فرسوده شد. امروز كه مردم ایران دوباره سد ترس را شكسته اند از این آخرین مساعی بسیجی ـ تبلیغاتی كاری برای مهار كردن سیل مخالفت برنخواهد آمد و موجهای بعدی اعتراض آنرا به حد پانویسی در كتاب های تاریخ فرو خوهد كاست، چنانكه با نمایش سی سال پیش تبریز كرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark