جنتی: دو نفر را اعدام کردید، دست شما درد نکند
bbc / bbc
29-Jan-2010 (one comment)

آقای جنتی خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: "شما روحیه ضد
ظلم، انقلابی و ولایی دارید. پس بیایید برای رضای خدا همین طور که دو نفر
را صریح اعدام کردید، و دست شما هم درد نکند، مردانه بایستید."

>>>
Fair

Murderers

by Fair on

Here is waffen SS major's definition of "law enforcement", all the way at the top.  And this is the head of the Guardian Council, an institution of "Islamic Democracy".  Murderers.


Share/Save/Bookmark