محسن کدیور: با اسلام استبدادی می‌ستیزم
بی بی سی
09-Feb-2010 (one comment)

بنابراین می شود ذکر کرد که به گفته مرحوم شریعتی، آنچه امروز در ایران در حال انجام است، فی الواقع نبرد مذهب علیه مذهب است. یک قرائتی از اسلام، قرائت دمکراتیک با قرائت دیگری از اسلام، قرائت استبدادی مبارزه می کند. مردم ایران هم به راحتی این تفکیک را بین این دو قرائت قائل هستند. در منظر اکثر مردم ایران، روحانیت همانند پزشکان و مهندسان، یک قشر یکدست نیست.

 اگر منصفانه قضاوت کنیم تا حدودی شان و منزلت روحانیون نسبت به ۳۱ سال قبل پایین تر آمده است.

>>>
Fred

زغنبوت خوشمزه

Fred


 کک شارلاتان علی شریعتی به چه تنبانها که نیافتاده، پس از اینهمه ظلم و ایلغار از سوی هم صنفانشان  هم باز صحبت از استخراج حلوای شیرین از زغنبوت و  کشف قرائت دموکراتیک از دین،  باید مژده به شوهر خواهر تا حدودی شریفشون عطا الله خان مهاجرانی داد . Share/Save/Bookmark