در انقلاب سبز ايران چه شده است و چه خواهد شد،
گویا / رامين احمدی
18-Feb-2010 (one comment)

 در فردای ۲۲ بهمن، عربده کشی ها و جنگ روانی رژيم آغاز شد. در کنار اين جنگ تبليغاتی و روانی بسياری از سؤال های مبارزان و فعالان نيز در سطح جامعه برجسته شد. آن چه برای پيشبرد جنبش حياتی است افشای جنگ روانی رژيم از يک سو و بحث و تجزيه تحليل خونسردانه و منطقی مسائل جنبش است.

ديکتاتورها در برابر انقلاب علاوه بر سرکوب فيزيکی، جبهه جنگ روانی تمام عياری را نيز می گشايند که به شدت نيازمند پيروزی در آنند. در غير اين صورت انقلاب در نهايت آن ها را تسليم می کند. هدف جنگ روانی ايجاد ترس در مردم از پيوستن به صفوف انقلابيون و ترميم و جلوگيری از ريزش نيروهای سرکوبگر است. برای اين هدف معمولا رژيم دو تاکتيک اصلی انتخاب می کند:

 يک. مشروعيت زدايی از نيروهای انقلابی- دو. بدبين کردن مردم نسبت به نتيجه انقلاب و صحنه سياسی پس از سقوط رژيم حاکم

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Good post, Fred. Thanks.

by vildemose on

Good post, Fred. Thanks.