به عبارت دیگر
بی بی سی
10-Mar-2010

من فکر می کنم، اگر نخواهیم اغراق کنیم یعنی به واقعیت های اجتماعی نگاه کنیم، بر اساس آنچه که همه ما در خیابان ها و فیلم ها دیدیم، به یک معنا تجربه زنانه در خیابان خیلی مهم است. در خیلی از صحنه ها ما می بینیم که زن ها این نقش را دارند که فضای خیابان، فضای اعتراض ها را شکل می دهند چه در این جهت که نگذارند جوان ها را دستگیر کنند، فضا را آرام کنند و نگذارند که فضا خشونت بار نشود و چه حتی در جهت دفاع و زمانی که دفاع انجام می شود در مقابل حملات. در هر دو حالت این احساس می شود و حتی خیلی وقت ها دیده می شود که شعارها از طرف زنان شروع می شود.

به نظرم، دختر جوان توی اتوبوس که البته چادری نبود، اما خیلی با حجاب بود، خیلی صریح گفت سی سال پیش شما انقلاب کردید. انقلاب سی سال پیش انقلاب مردها بود. ساکت باشید، بنشینید، این انقلاب، انقلاب ما زن ها است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark