مأموریت دارم جلوی عرفی گرایی در دانشگاه ها را بگیرم
رادیو فرانسه / ناصر اعتمادی
12-Mar-2010

کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم گفت که او از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارد و از این پس نه تنها اجازۀ ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه ها نمی دهد، بلکه هیچ استادی را نیز که، به گفتۀ او، "دغدغۀ دین نداشته باشد" به دانشگاه راه نخواهد داد.
کامران دانشجو در این زمینه از خود دانشجویان طلب یاری کرد و گفت : "اگر دانشجویان دیدند که استادی حرفی می زند که با اصول دینی تطابق ندارد به گوش مسئولان برسانند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark