شورای نگهبان: در مورد تغییر رنگ پرچم سند ارائه شود
BBC
13-Mar-2010

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به "تغییر رنگ پرچم در برخی از نهادها" گفت: "این مباحث خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان است، اما اگر به صورت سند به ما ارجاع شود نسبت به آن ایراد خواهیم گرفت."
عباسعلی کدخدایی امروز ۲۲ اسفند (۱۳ مارس) در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: "توضیح در خصوص تغییر رنگ پرچم نیز باید از سوی مسئولان بخش هایی که گفته می شود این اتفاق در آن نهادها افتاده است ارائه شود."
در ماه های گذشته، دولت محمود احمدی نژاد به خاطر تغییر رنگ سبز پرچم ایران در تعدادی از مراسم دولتی مورد انتقادات گسترده ای واقع شده است.
در پی این تغییر رنگ، برخی منتقدان دولت با توجه به ذکر رنگ های پرچم ایران در اصل ۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، خواستار موضع گیری شورای نگهبان قانون اساسی در این مورد شده اند.
واکنش به طرح "کمیسیون ملی انتخابات"
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان در بخ... >>>

recommended by Patriot

Share/Save/Bookmark