هفت ویژگی اسلامگرایان جنبش سبز
گذار / مجید محمدی
14-Mar-2010 (2 comments)

اسلامگرایان ِ مخالف حکومت یک واقعیت سیاسی‌اند و نمی توان وانمود کرد که وجود ندارند. اسلامگرایان سبز نیز همانند دیگر اسلامگرایان بر این باورند که باید با کسب قدرت به اجرای آنچه از اسلام می فهمند و پیاده کردن ارزش‌های اسلامی در حوزه‌ی عمومی اقدام کنند. تفاوت آنها با اسلامگرایان حاکم آن است که  آنها فهم دیگری از اسلام دارند؛ فهمی که ضرورتا مداراجویانه و انسانگرایانه و غیر خشونت‌گرایانه ، مردمسالارانه و منطبق با حقوق بشر نیست. اینان با عقب راندن دین به حوزه‌ی خصوصی و جدایی دین و دولت کاملا مخالف‌اند و معتقدند ارزش‌هایی را که به نام ارزش‌های اسلامی مطرح می کنند باید بر جامعه حاکم باشد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Fred

Ain’t gonna cut it no more

by Fred on

No mien Führer it simply means the same Islamist Rapists with new paint job ain’t gonna cut it no more.

The airtight sanctions are to get rid of the whole Islamist gang which includes your “reformists” who all have had a hand in ruining Iran and crimes against Iranians.  


MOOSIRvaPIAZ

therefore we should airtight sanction them

by MOOSIRvaPIAZ on

after all its the only effective way to destroy this movement and build a new one middle-class that obeys truly brave secularist leaders in exile.