تهمت های كهنه و بسته بندی نو
Iranliberal / رامین کامران
11-Apr-2010

هركدام از خانواده های سیاسی ایران كه با دمكراسی لیبرال خصومت میورزد، چنانكه منطق اقتضا می كند، مصدق را مهم ترین دشمن تاریخی خود می شمرد و برای حمله به او گفتار خاص خود را دارد كه در طول زمان كمابیش جاافتاده و تركیب معین خود را یافته، مضامینش فهرست شده، تكیه هایش مشخص گشته و حتی لكنت هایش از پیش قابل حدس است و تا گوینده بخواهد از مرز حرف اول آن رد شود شنونده تا آخرش را خوانده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark