ماجراي اولين سانتريفيوژ ايران
هفته نامۀ پنجره
27-Apr-2010 (2 comments)

  ولایتی در گفتگو با هفته نامه پنجره، افزوده که او 24 سال پیش ، زمانی که وزیر خارجه بود، با هواپیمای شخصی به اسلام آباد رفت و سانتریفیوژ را، بدون آنکه عبدالقریر خان، دانشمند اتمی پاکستان را رو در رو ببیند، دریافت کرد. علی اکبر ولایتی همچنین گفته است که ایران، دولت پاکستان را از آن معامله، مطلع نکرد. این برای نخستین بار است که جمهوری اسلامی رسما تایید می کند که اولین دستگاه غنی سازی اورانیوم یا سانتریفیوژ را از عبدالقدیر خان، خرید.

مقام های پاکستان پس از سال ها انکار این موضوع سرانجام شش سال پیش اذعان کردند که عبدالقدیر خان ابزار حساس هسته ای را به ایران فروخت  اما همواره انکار کرده اند که از آن معامله مطلع بودند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Rahgozar

Sting Operation

by Rahgozar on

Thanks for posting this.

Khan's network was a sort of a sting operation to identify and slow down the countries that were interested in this technology. Those centrifuges were never able to produce anything close to weapon's grade uranium. Iran has been trying hard to build upgraded versions with very limited success.

 

 


mahmoudg

from one crook to another

by mahmoudg on

all the while nothing but Iran's assets and history being sucked by these vermins, the Islamists.