شبنم سهرابی را اتومبیل نیروی انتظامی زیر گرفت
Iranlibera
16-May-2010

مادر شبنم می گوید:" هر روز با خودم می گویم چطور ممکن است ماشین نیروی انتظامی دختر مرا زیر کرده باشد؟ شبنم هیکل درشتی داشت و چاق بود و نمی توانم آن هیکل را تصور کنم که زیر چرخ های ماشین نیروی انتظامی له شده باشد. "شاهدان عینی می گویند ماشین نیروی انتظامی با سرعت به شبنم برخورد می کند وبعد از چندین بار رد شدن از شکم شبنم ، او را یر چرخ هایش له می کند.

بعد از چند روز بی خبری از وضعیت شبنم و پس از پی گیری های مادر میانسال، جسد او در یکی از سردخانه های کهریزک پیدا می شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark