مجوز خريد 110 بنز براي دو دستگاه دولتي صادر شد
فارس
13-Jul-2010

واردات 60 دستگاه خودروي سواري بنز براي نهاد رياست جمهوري و 50 دستگاه خودروي سواري بنز براي وزارت امورخارجه با سود بازرگاني صفر درصد و بدون رعايت آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark