لغتنامه دهخدا به حرف «ب» رسيد
Tabnak
14-Jul-2010

55 سال پس از درگذشت علي اکبر دهخدا، موسسه لغتنامه دهخدا حرف «الف» از «لغتنامه فارسي» را به پايان رساند و اکنون اولين جزوه حرف «ب» زير چاپ رفته است.

اکرم سلطاني سرپرست بخش تأليف لغتنامه فارسي در گفتگو با مهر گفت: جزوه بيست و هفتم لغتنامه فارسي به پايان رسيد و اکنون اولين جزوه حرف «ب» زير چاپ است.

تاکنون همه 27 جزوه‌اي که طي اين سال‌ها منتشر شده است ، حرف «الف» بوده است.

اکرم سلطاني پيش‌بيني مي‌کند که مجموع جزوات حرف «ب» لغتنامه فارسي به بيش از سه هزار صفحه برسد.

خواندن و نمونه‌خواني حرف «ب» از آذرماه سال 1388 آغاز شده بود.

قرار بود که قسمتي از حرف «ج» همزمان با حروف «الف» و «ب» چاپ شود ولي چون حروف مسلسل مي‌خورد ، مؤسسه لغتنامه دهخدا آن را مسکوت گذاشت تا حروف به ترتيب منتشر شوند.

چاپ لغتنامه فارسي در چاپخانه مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران صورت مي‌گيرد و به زودي بيست و هشتمين جزوه لغتنامه فارسي که اولين ... >>>

recommended by Sadra

Share/Save/Bookmark