عبدالرضا تاجیک: در زندان هتک حرمت شده ام
bbc / bbc
24-Jul-2010 (one comment)

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از ۲۲
خرداد ۸۹ در بازداشت است، در ملاقات با خواهرش از "هتک حرمت" خود در
زندان اوین و در حضور معاون دادستان خبر داده است.

پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، به بی بی سی
فارسی گفت روز پنجشنبه ۲۴ تیر برای اولین بار بعد از بازداشت اخیر برادرش
توانسته او را ملاقات کند و او در این ملاقات گفته است که شب اول بازداشت
در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادسرا، "هتک حرمت" شده است.

>>>
Fair

Rape? what rape?

by Fair on

I guess it is not advisable to write something against the government in Iran (let alone reform it!)


Share/Save/Bookmark