زن ستيزی
سکولاریسم نو / جهانشاه رشيديان
24-Jul-2010

هر رژيم اسلامی ـ از نوع مجاهد، بنی صدری، موسويائی و ملی ـ مذهبی گرفته تا باتلاق احمدی نژادی و طالبانی ـ معتقد به صحت حجاب اسلامی با فرم و روش اجرائی مختلفند. همانطور که اسلاميان در ج.ا. مي گويند و عمل هم مي کنند، حجاب سمبل اسلام و به عبارتی آپارتايد جنسی است، همانطور که صليب شکسته سمبل فاشيسم هيتلری بود. حذف اين سمبل يا آن سمبل بدون حذف فلسفه و حکومت آن نا ممکن است. هنوز بسياری از سکولارها و دمکرات های ایرانی، به پيروی از پارادگم سنت، مبازه با زن ... >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark