عليه فراموشیِ جنايت‌های "مرحوم خمينی
Iranliberal / مسعود نقره‌کار
01-Aug-2010

 مقاومت در برابر فراموشی ِ ستم ها، مصيبت ها و جنايت هايی که آيت الله خمينی بر مردم ميهنمان روا داشته، از وظايف روشنفکران و روشنگران، و فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی ست. به نظر می رسد سه عامل به فراموشی جنايت های "مرحوم خمينی" کمک می کنند.

 ۱- عدم يادآوری جنايت های هولناکی که اين روحانی مسلمان مرتکب شده است.۲- گذر زمان 

۳- پيروان و حاميان "مرحوم خمينی" که سهامداران اين جنايت ها هستند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark