محمد مصطفایی در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است
بی بی سی / نفیسه کوهنورد
04-Aug-2010 (one comment)

روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد (۴ اوت)، گزارش شد که آقای مصطفایی وارد ترکیه شده و با مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خواستار دریافت پناهندگی شده است.

به نقل از دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه گزارش شده است که درخواست پناهندگی آقای مصطفایی به این اداره تسلیم شده و در دست بررسی است

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Fatollah

I wish him well and good luck

by Fatollah on

I hope, he achieve his goals.