کروبی می گوید جنبش مخالفان قادر به برنامه ریزی نیست
بی بی سی
17-Aug-2010

من نیز موافق هستم که باید برای رفتن به جلو دارای برنامه بود و این را برای جنبش لازم و ضروری می دانم اما متاسفانه در شرایط کنونی حتی نمی توانیم یک جا با خیال راحت جمع شویم و گفتگو کنیم چرا که آنها گستاخانه مترصدند تا جلسات را به هم بزنند. این امر خود موجب شده که نتوانیم آن طور که باید به برنامه ریزی برای آینده مشغول شویم. از طرفی دیگر اکثر احزاب ما تحت فشار هستند و ما نمی خواهیم فعالین بیش از این متحمل فشار شوند."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark