طراحان و مجریان کودتای ۲۸ مرداد را بشناسیم
Ehteram Azadi Blog / پرویز داورپناه
19-Aug-2010 (4 comments)

« من تاج و تختم را از بركت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم....»
 محمد رضا پهلوی خطاب به کرمیت روزولت رئیس سازمان سیا بخش آسیا ـ خاور نزدیک

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Thanks

by Masoud Kazemzadeh on

Dear Yousef,

You are welcomed.

Best,

Masoud

 

=========================== 

Dear MM,

Yes, BOTH being oppressed by foreign domination and domestic fascistic groups is bad and we have to fight against them.  This means that both Pahlavis and fundamentalist terrorist regimes are against the interest of the Iranian people who want freedom, democracy and human rights.

Masoud

 

 

========================

 

Dear friend P_J,

You are most welcomed.

ba sepaas,

Masoud


P_J

Informative post as usual. Thanks!

by P_J on

Dear Masoud!   It is great that honorable Iranians, where ever they are, are still remembering Mossadegh, this GREAT symbol of HONESTY, HONOR and PATRIOTISM, while rejecting the TRAITOR that ended our people's HOPES and with it Iran's short lived democracy!  


MM

Mosaddegh's speech before he was deposed

by MM on

«اکنون آفتاب عمر من بلب بام رسیده و دیر یا زود باید براهی بروم که همه ناگزیر خواهند رفت ولی چه زنده باشم و چه نباشم امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور این مبارزهء ملی را آنقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانهء خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته ای بر گردن ما بگذارند و ما را به هر سوی که می خواهند بکشند مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هر گز زیر بار این ننگ نمی رود . . . »

 

 


yousef

Thanks Masoud for the link.

by yousef on

Great Read.