کودتای بیست و هشت اَمرداد ماه 1332 خورشیدی! سال تلخ...
Jebhe Melli Iran-Kharej Az Keshvar
19-Aug-2010

کودتای بیست و هشت امرداد ماه، گرچه در زمان خود موفق بود و غارتگران را دوباره بر ثروت کشور ما چیره کرد، اما چنان ویرانگر و بدفرجام شد که 25 سال پس از آن، بازتابش به صورت انقلابی فراگیر جامعه ی ایران را درخود پیچید؛ و زهرش در لوای دین به کام اجتماع ریخته شد و پیکرۀ جامعه را مسموم کرد. اگر این کودتا در ذهن و پندار هوادارن دموکراسی لکه ی ننگی به شمار می آید، به همان میزان نقطه ی عطفی شده است در تاریخ؛ تاریخ مرحله ای که پادشاه مشروطه اش، برضد ملت با اجانب همگام و همدست می شود؛ و لاجرم سرانجامی تلخ را نیز تجربه می کند.

جبهه ملی ایران که این کودتا علیه رهبرش زنده یاد دکتر مصدق و دولت ملی او صورت گرفت، به تبع تاریخ همواره این فاجعه را به یاد دارد و آن را محکوم کرده و میکند

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark