انتشار شواهد تازه در مورد نقش روحانیت در کودتای ۲۸ مرداد
balatarin / Sadeq Rahimi
20-Aug-2010

با گذشت قریب به شش دهه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در آن یکی دیگر از تلاشهای مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی با خشونت در خیابانها سرکوب گردید، اکنون شواهد و تحلیل های تازه ای در دست است که نشان میدهد روحانیت با استفاده از ارتباط چند جانبه خود با دربار، با بازار، و با اراذل و اوباش نقشی پررنگتر از آنچه تا کنون تصور میرفته در موفقیت کودتا و سرکوب تلاشهای آزادیخواهان ایفا کرده است

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark