میراث مصدق
سکولاریسم نو / رامين کامران
20-Aug-2010

طی پنج دهه ای كه از شكل گیری نهضت ملی ایران میگذرد نام و یاد مصدق هیچگاه از خاطر مردم ایران غایب نبوده است. این دو با گذشت سالها اوج هرچه بیشتر گرفته و تمایل به بازگشت به آن گفتار و كردار سیاسی كه او درخشانترین نماینده اش در تاریخ ماست وی را به بزرگترین و آشناترین نماد آزادیخواهی بدل ساخته است. پی گرفتن راه و روش او یعنی زنده كردن میراثش. این كار از تجدید خاطره و پژوهش تاریخی هر دو جداست. اولی یادآوری عاطفی گذشته است و دومی تحلیل عقلانی آن. زنده كردن میراث مصدق از این هر دو فرا میرود، از یكی نیرو می گیرد و به یاری دیگری ارتباط خود را با تجربهٌ تاریخی حفظ می كند اما علاوه بر اینها برنامهٌ عملی عرضه میكند كه متناسب امروز است و معطوف به آینده.

برای طرح مسئله باید از تعریف میراث مصدق شروع كرد و بهترین نقطهٌ شروع این كار بازگشت به صفت «ملی» است .

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark