موسوی: جنبش سبز مدافع منافع ملی
Deutsche Welle / Deutsche Welle
28-Aug-2010 (one comment)

میرحسین موسوی شرایط ایران را "ناامن" خواند و تنها راه بازگشت به امنیت سیاسی و عدالت اجتماعی را پاسخ به خواست مردم و مطالبات جنبش سبز دانست. به گفته موسوی جنبش سبز در راستای "دفاع صریح و بی‌پرده از منافع ملی" حرکت می‌کند.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، در "جمعی از رزمندگان جنگ تحمیلی" شرایط امروز جامعه را "ناامن" دانست. آقای موسوی با استناد به آیات قرآن گفت که ایمان به تنهایی برای رستگاری جامعه کافی نیست. او گفت: "ایمان موقعی ایجاد امنیت و هدایتگری می‌کند و از سرگردانی نجات می‌دهد که با لباس ظلم و جور پوشانده نشود.»

میرحسین موسوی در این دیدار، که تارنمای "کلمه" گزارش آن را منتشر کرده، این سؤال را مطرح می‌کند: «چرا امروز که صبح تا شب از همه جا صدای مناجات، دعا و مداحی بلند است و همه شبکه‌های تلویزیون تمام وقت تبلیغات دینی و مذهبی پخش می‌کنند، در جامعه احساس امنیت وجود ندارد؟ دلیلش خیلی روشن است: ای... >>>

Fair

Green goes nationalist

by Fair on

Mousavi or anybody cannot keep a lid on the people's demands anymore- we want the interests of IRAN to come first, this is our demand.  We are Iranian. Religion is a personal choice, and religious figures should have any veto power over the vote of the people.


Share/Save/Bookmark