تاکید مجدد وزیر علوم ایران بر 'اسلامی تر' کردن دانشگاه ها
BBC / BBC
01-Sep-2010 (one comment)

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران نقش
اصلی دانشگاه های این کشور را کادر سازی برای نظام عنوان کرد و بار دیگر از
اسلامی تر شدن فضا و متون درسی دانشگاه ها خبر داد.

آقای دانشجو روز سه شنبه ۹ شهریور (۳۱ اوت) گفت که
اصل کار دانشگاه ها تربیت افرادی است که قرار است در آینده اختیار مسائل
اجرایی، قانون گذاری و قضاوت در "نظام" را بر عهده بگیرند.

او تاکید کرد که متون دانشگاهی باید در مسیر
"مبانی فکری مورد قبول مردم و نظام" باشد و گفت: "نمی توان با متون برگرفته
از تفکرات لیبرال دموکراسی و با ابزار ایسم هایی که ساخته و پرداخته ذهن
کج فهم عده ای محدود هستند، انسان توحیدی به جامعه تحویل داد."

>>>
Fair

Minister of Education: Destroy the Universities

by Fair on

This government cannot tolerate democratic ideas in the universities, and all efforts should be focused on creating soldiers of Imam Zaman with fake degrees (like those of the minister himself).


Share/Save/Bookmark