سفر رييس‌جمهوربه نيويورك
ایسنا / سرويس: سياسي خارجي
22-Sep-2010

رييس‌جمهور كشورمان پاسخ داد: در ايران كسي به خاطر تظاهرات زندان نرفته است، افراد آزاداند. آيا در كشور شما به افراد اجازه داده مي‌شود كه به پليس حمله كنند؟ اگر در كشور شما كسي به پليس حمله كرد به او جايزه مي‌دهيد يا با او برخورد مي‌كنيد؟ چرا در آمريكا هر كس به زندان مي‌رود مي‌گوييد او مجرم بوده و به زندان رفته است؟ ولي وقتي كسي در ايران به زندان مي‌رود و زنداني مي‌شود مي‌گوييد او آزادي‌خواه است.

لري كينگ پرسيد: آيا شما با سنگسار سكينه محمدي آشتياني موافق هستيد؟

احمدي‌نژاد در پاسخ خاطرنشان كرد: در اين ارتباط در طي اين چند روز توضيح دادم؛ بررسي پرونده اين خانم هنوز تمام نشده و حكمي صادر نشده است. وي متهم به قتل شوهرش است و در مورد وي هنوز حكمي صادر نشده است. حكم سنگسار نيز در مورد وي مطرح نيست.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark