تامین اعتبار برای ساخت چهار بازداشتگاه در تهران
rahesabz / rahesabz
25-Sep-2010 (2 comments)

جرس: معاون عمرانی استاندار تهران گفت: در دور سوم سفرهای استانی رئیس
جمهور به استان تهران اعتبارات لازم برای ساخت چهار بازداشتگاه در حاشیه
تهران تصویب شد.

 

به گزارش مهر، محمد رضا محمودی با اشاره به طرح کاهش زندانها در پایتخت
از تامین اعتبارات لازم برای ساخت بازداشتگاه‌های موقت در تهران خبر داد و
گفت: مکان‌های مورد نظر در حاشیه تهران برای ساخت بازداشتگاههای جدید
انتخاب شده اند و سازمان زندانها می تواند رسما این طرح را آغاز کند.

>>>
Fair

More Prisons for Iranian People

by Fair on

New "homes" for the opposition (who according to the military dictator enjoy more freedoms than himself!)


Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

The islamist regime is clearly preparing itself for the final

by Roozbeh_Gilani on

showdown with the Iranian masses. Let's see who wins, 70 million Iranains or a few tens od thousand islamists and their paid arab terrorist mercenaries.