شائول موفاز از احتمال اتحاد اعراب و اسرائیل علیه ایران می‌گوید
بی بی سی / محمد منظرپور
09-Dec-2010 (2 comments)

شما باید بین رهبران و مردم ایران تفاوت قائل شوید، مردم ایران می خواهند که پیوند نزدیکی با اسرائیل داشته باشند و روحیه ای غربی دارند. اما رژیم آیت الله ها کاملا ً دشمن اسرائیل است و خواستار نابودی این کشور است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Bavafa

خدا در و تخته رو خوب جور می‌کنه

Bavafa


این رهبران عرب و رهبران اسرائیل به دارد یک گاری میخورند

Mehrdad


Afshin Ehx

Shotor Dar Khaab Beenad Panbeh Daaneh!

by Afshin Ehx on

Read Juan Cole's Comment Posted on Dec. 9, 2010.